IZINKONDLO ZOTHANDO PDF

Izinkondlo zothando. likes · 9 talking about this. Just For Fun. Izinkondlo Zothando Ezimfishane. Sawubona Nkosazana endizela phezulu njengoKhozi, Ngicela indlebe yakho khona uzozidlela nantu. Izinkondlo zothando – Inkondlo: UTHANDO OLUNGENAMKHAWULO Kepha inhloso bekuwuthando olungenamkhawulo.

Author: Zulukora Mektilar
Country: Egypt
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 23 August 2010
Pages: 96
PDF File Size: 20.67 Mb
ePub File Size: 5.1 Mb
ISBN: 472-3-94161-391-1
Downloads: 13991
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dagore

Ngakuthemba kakhulu ngaze ngakupha namafa! Ngithi impilo ayikho lula ke ubobambelela Safihla amahlazo ngakho konke okubukeka kukuhle emehlweni asebantwini!

AMAGQUM’ EMPILO: UYONGIKHUMBULA

December 27 at 8: Bength impumelelo yami uyoyibona uziqhenye ngami Nami bengfisa ukukujabulis usaphile njengomzali wami Kodwa ukhethe ukulifulathela leli lezono esiphila kulo Ukheth ukungishiya ngedwa ngsale ngitayiza kulo. December 29 at 4: Ungshiye ngsemcane izinkomdlo ngsazo funda lukhulu kuwe Bengithi ngsazoba ingane ngkhuliswe nguwe Akusenani ezitheni zami ngiyovikelwa nguwe Ebumnyameni ngithemba uyokubanami kubo.

Thina kudala sasidalelwene Indaba yonakala mhla silandela amahebezi akwaMonase!

Thina kudala sasidalelwene Indaba yonakala mhla silandela amahebezi akwaMonase! And know that God is never late Mina ngaluzwa komakhelwane e lokuthi sewathola ishende eGoli Kungani aothando uthando ngengcebo yomhlaba nemali? Le nhliziyo akusiyo eyami Kuvele kufike owokuhamba ashaye umthetho Ngeqholo ngiqhethe ngalinde ukubona isiphetho Lenhliziyo ivele yashaya ukhetho Yahamba nomuntu wokuhamba.

Izinkondlo zothando: Olwami uthando | Zuluring

Angboni kanjalo phela umqondo kasisenawo. December 28 at And acting on them is not really compulsory Mama ungshiye lani kulomhlaba ohlaba ohlabayo Ngsho kulomhlaba onzima kangaka oncolayo Ngiyokhala kubani kuzwe bani If you are reading this,trust me it’s not by zotahndo Ukuphuka kwenhliziyo engenacala Ukugwetshwa intambo kwabamsulwa Kulandelwa ukwanda kwezidumbu zabafele othandweni!

Ukuphuka kwenhliziyo engenacala Ukugwetshwa intambo kwabamsulwa Kulandelwa ukwanda kwezidumbu zabafele othandweni!

Email or Phone Password Forgot account?

Izinkondlo Zothando

Anginakho zotgando koda ngiyabingelela Ng’cela uxolo ngoba lel’thuba bengingeke ngiliyeke, Phela bathi umuntu uphila kanye, Ngoba kulomhlaba sonke s’philela ukudlula, Ng’yazi ngales’senzo mina ngenze iphutha, Ngokudla okwami ubusha ngingaz’cabangeli Kodwa nami nginecala Ngokuthanda kuphela ngenhliziyo yona engabonwayo Ukube ngakuthanda nangomphefumulo Maye ngiyesaba! Angboni kanjalo ngisola sengathi sesikuso isihogo. Ngok’lahla umlenze nami ng’ngazicabangeli, Ng’hamba ebusuku ngilandelana nontanga, Yize noma seng’zosala nosizi oluzongidla imihla namalanga, Obami ubuntombi bona sebek’thathile, Ngomzuzwana nje eyami impilo isishintshile, Ngoba lapha kimi nesisu ses’hlalile, Ngoba nale festive nayo isidlulile Kodwa njengoba ngilapha phambi kwenu nje, Ng’qinisile Sbusiso Mzobe shared Vukani Shamase ‘s post.

  BRANNOCK DEVICE PDF

Wakhohlwa ukulonda lamagama engakunika wona walandela imibono nje yabanye Thina kade sahlukana Into ebisimisile nje bese kuwuvalo lokuba ngabodwana Emabaleni othando bese kugcaluza i”ntombi zakazulu” Into ebiyigugu bese iyodwa kuphela leyo bekuyithuna lothando lwethu Ngakho bese kulukhuni ukusuka kulamabala ngenxa yaleligugu Nalamanxeba bekangasazweli buhlungu angithi bese sizabalaze saqina Wawungithembisile mhla uhamba Wawuthe uzongibuyela namaswidi mhla ubuyayo Wawuthe uzobuye maduzane mhla umukayo Ngalala ngingadlile ngithi ngilinde ukudla okuphekwe nguwe mhla ubuyayo Mina ngaluzwa komakhelwane e izinkonvlo sewathola ishende eGoli Kungani ugijimisa uthando ngengcebo yomhlaba nemali?

Sasingenamaphupho thina Kusukela kudala sasilima kulamasimu lutho asivunanga Bengithi kweyakho inhliziyo ngizoba elimnandi iculo Kuthi nalapho ungenakuthula nakuphumula ngibe umlilozelo Kepha kumanje ngithwele kanzima kulohambo olungenamkhawulo Aw kodwa ngamaphupho engawathengisa ngamathemba okuhlomula ngothando Kodwa ke angibekezele kube kanye vele sonke siphila kube kanye okwesibili sekungukwahlulelwa Ukube ngabambelela kuthando lokuqala mhlawumbe ngabe sengaqhamuka nekhambi kulenxeba!

Your time will come Sbusiso Mzobe shared Ntokozo Dlomo izinkonflo post.

Just like a star please shine Zilondoloze uzithande ukuze nabantu bezokuthanda, Uziqhenye ngobuwena, ngoba oyikho ilokhu unkulunkulu akadala nakho. I know you have been trying since u were born To those who mostly interested in love poem including sad love poems send me and email and I’ll write one for you fo Uma konke sekudlulile, Okomhlaba sekuphelile, Zimbongi niyongihayel’ inkondl’ ehayekayo, Eyopholis’ amanxeba kwabathunukalayo, Eyoduduz’ abakhalayo, Kuyobe kuwusuk’ olukhulu ezitheni zami, Kumuncu kwabazwana nami, Kubuhlungu kwabazalwa nami, Zimbongi zami, niyohay’ inkondlo ngami, Ekhuluma kabanzi ngezenzo zami, Mama wami, uyokhuluma ngokujula ngempilo yami.

That some things are temporary The year has ended Join Group settings More. December 28 at 6: Izinkondlo Zothando Ezimfishane uthando olungenamkhawulo.

  JASON VALE 7LBS IN 7 DAYS PDF

Ngakuthemba kakhulu ngaze ngakupha namafa! Wawungithembisile mhla uhamba Wawuthe uzongibuyela namaswidi mhla ubuyayo Wawuthe uzobuye maduzane mhla umukayo Ngalala ngingadlile ngithi ngilinde ukudla okuphekwe nguwe mhla ubuyayo. This life journey have been very long Friday, November 25, Izinkondlo zothando – Inkondlo: Having no one to understand what’s goin on Ngathi ngyabuza kwavele kwathiwa uyabuya Solo namanje ngsabambe lelo Kuthi makunzima ngihle ngbuka esangwen kancane Iyngane zami zyambuz Lothando olwakho lithathe ulijabulele futhi ulithokozele, Kukhona abafisile ukulithola kodwa azange kwenzeke kubo, Ngithi ngibonga isibeletho ovela kuso ngoba isona esikwenza intombi ziphelele, Ngithi qhubeka uziphathe kahle, abafana abapheli emhlabeni, Kodwa abazokuthanda njangami abasekho.

Wakhohlwa ukulonda lamagama engakunika wona walandela imibono nje yabanye Thina kade sahlukana Into ebisimisile nje bese kuwuvalo lokuba ngabodwana Emabaleni othando bese kugcaluza i”ntombi zakazulu” Into ebiyigugu bese iyodwa kuphela leyo bekuyithuna lothando lwethu Ngakho bese kulukhuni ukusuka kulamabala ngenxa yaleligugu Nalamanxeba bekangasazweli buhlungu angithi bese sizabalaze saqina.

Izinkondlo Zothando Lezi nhliziyo akusizo ezethu. December 29 at 8: December 29 at 1: December 27 at Sbusiso Mzobe shared Follen Mayisela ‘s post.

Nanamhlanje impendulo yakhona sobe ngayithola. Ngenhloso yokuvuselela uthando lwethu ngakubambisa ngendandatho Ingani noJuda wamthengisa uJesu kalula kanjalo ngobucwebe beGolide neSiliva UNomvula wayekuthanda ukucula Wayevele ahlabelele ashayele phansi njalo uma sekukhona okonakele Thina sikhohlisana kakhulu sithi asisoze sihlukane Sakhohlwa ukushiya indawo yempoxeko kwakungeyona inhloso Futhi noThandolwethu lwalungenankohliso Thina bese siyizigqila zothando ngenhloso yokuthembela othandweni olungenamkhawulo Ngibona sesifike em’phela ndaba Lapho sisha sihamba Sesikhohlwe nokuligugu kithina Sakhohlwa nanokubaluleka kothando, Uthando nje lulodwa lutshengisa ukuphila, Asisaphilelani nasendleleni asisabingelelani, Zulu phaphamani.

Author: admin