AFOOLA OROMOO PDF

Beekan Gulummaa Irranaa- Hayyuu Oromoo waa’e Afoola Oromoo waan gabaaba nuuf barreese jira. Afoola Afaan Oromoo haala kamiin guddisuu dandeenya?. Afoolli bifa ‘liitireecharii’ ta’ee aadaa, seenaa, duudhaa, seenaa fi eenyummaa dhaloota darbee himaamsa afaaniitiin gara dhaloota itti aanutti ykn dhaloota. Get this from a library! Afoola Oromoo tuulamaa: walaloo geerarsa, faaruuleefi sirboota, Adda Addaa. [Abrraa Nafaa.; Biiroo aadaa fi turlizimii Oromiyaatti.

Author: Zucage Doular
Country: Finland
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 5 June 2011
Pages: 121
PDF File Size: 7.30 Mb
ePub File Size: 20.81 Mb
ISBN: 342-9-46771-499-4
Downloads: 1347
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Grozshura

Your Web browser is not enabled for JavaScript.

Afoola Oromoo

Please enter your name. Please verify that you are not a robot. However, formatting rules can vary widely between applications and fields of interest or study. Create lists, bibliographies and reviews: Akkuma gosooti afoolaa hedduun jiranu faayidaaleen isaaniis hedduudha.

Some features of WorldCat will not be available.

Ana qofaa miti lammii hedduun sitti gaddeera. Kanneen aadaa hawaasaa kabajanii jiraataiin immoo nijaju; nidinqisiifatu. You already recently rated this item. Add a review and share your thoughts with other readers. Beekan Gulummaa Irranaa — Hayyuu Oromoo. Kana jechuunis tokkoon tokkoon gosa afoolaa faayidaalee ofii qabu jechuudha. The name field is required.

  LIBRO ZMOT EN ESPAOL PDF

Kaayyoon afoolaa sabni tokko haala inni itti jiraatu barsiisuuudhaan miseensi hawaasaa kamiyyuu akka hordofu orromoo. Your request to send this item has been completed.

Amala gaariifi tooftaalee jireenyaa barsiisuuf nifayyadu. Way dhiiguma kiyyani Akkan cululuyxee. Oromo language — Texts. Obboleettii haadha mana kootii ulfeesse. Kaniin ani boohu Afoolw natti seeyxa, Garaan koo agabuu Ati quufte burrayxaa, Humna too cabsitee Na dhoorkite buxaa, Akkaan tasgabbooyne Suuta na qunxuuxxaa, Akka ilmoo bineensa Beeka na tuttuyxaa, Akka yataamaatti Hinniyyaan na riiyxa, Nagaya nan laattu Hoggayyuu na jeeqxa, Amma booda gahee Aniis dadhabadhee Summinin sin fixaa.

Dhiibbaa abbootiin aangoo sababa adda addaatiin irraan gahanu, kan fuulaan mormuu hindandeenye afoolatti fayyadamee morma ykn ibsa. Please enter recipient e-mail address es.

afoola | TAPHA AFAAN OROMOO

Please re-enter recipient e-mail address es. Gulaanta Yaalii Ajjeechaa Dr. Please enter the message.

Diraama Dheebuu About Us Nuqunnami. Afaan Oromo English Amharic. Please create a new list with a new name; move some items to a new or existing list; or delete some items. The E-mail Address es field is required.

Waggaa guutuu Namatti tolaa qilleensinii, Rahaa jiruu, hikkaa isii, Baadiyyaa keessatti arganii. WorldCat is the world’s largest library catalog, helping you find library materials online.

  845PE MAX2 PDF

Please select Ok if you would like to proceed with this request anyway. Preview this item Preview this item.

Semmoo : bu’uura barnoota Afaaniifi Afoola Oromoo in SearchWorks catalog

Ganni dabree, lafti qooree, Gaaraaf tulluun maanyaa hurree, Haguugate firraa maree, Mukkeen gaaraa daddaraaree, Bishaan lagaa…. Kanneen keessaa tokko namfakkiiwwan afoola keessatti argaman keessaa kanneen jireenya haala hawaasaa irraa maqanitti kofalchiisuu, itti baacuu, fi aafoola tooflaalee yeroo baayee hojiirra oolanidha. Gosoon afoolaa hedduun keessumattuu kanneen akka sheekkoo, mammaaksa, hibbboo, geerarsa, walaloo, sirboota adda addaa kkf.

Yaa baadiyya kana maraa. User lists Similar Items.

Post navigation

Leave a Reply Cancel reply Your email address will not be published. Addunyaa haaraa keessa seenee gammachuu waliin qooddatee jiraachuu fedha. Facebook, Xfoola, fi Twitter irratti Share ykn Qoodu hin dhagatina.

Author: admin